Hyppää sisältöön

Tilavarausta ja tilan käyttöä koskevat ehdot
(tilavarausalusta spaces.antilooppi.fi)

Asiakkaan tehtävät

  • Käyttöaika: Sovittua käyttöaikaa ei saa ylittää. Jos asiakas ei luovuta tilaa takaisin Antiloopille sovitun käyttöajan päättyessä (asiakkaan sinne mahdollisesti tuomista tavaroista tyhjennettynä), on asiakas velvollinen maksamaan Antiloopille sovitun käyttöajan yli menevän käytön osalta käyttömaksua, jonka määrä määräytyy sopimuksessa sovittuja hinnoitteluperusteita soveltaen. Käyttöaikaa rajaavat myös tilatyypistä riippuen kysymyksessä olevan kohteen kulloisetkin aukioloajat, joita asiakkaan tulee noudattaa.
  • Tilojen käyttö: Tiloja saa käyttää ainoastaan tavanomaiseen toimistotyöskentelykäyttöön. Tilojen käyttöoikeuden sisältö ja käyttöoikeuden rajoitukset määräytyvät Antiloopin kulloinkin voimassaolevien tilatyyppikuvausten/palvelukuvausten mukaisesti. Yhteiskäyttöiseen tilaan tai työpisteeseen asiakas ei saa yksinomaista käyttöoikeutta. Tapahtumavarausten osalta sovelletaan sitä, mitä on erikseen sovittu. Tiloja ei saa käyttää siten, että käytöstä aiheutuisi vahinkoa tiloille, Antiloopille, tilojen muille käyttäjille taikka mahdollisille muille tahoille (esim. kolmansille palveluntarjoajille).
  • Siisteys: Asiakkaan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että tilat pysyvät hyvässä ja siistissä kunnossa (mm. viedä käyttöajan päättyessä mukanaan roskat ja tavarat). Asiakas vastaa tiloille aiheuttamistaan tai asiakkaan luvalla tiloja käyttäneiden aiheuttamista vahingoista.
  • Järjestysmääräykset: Tiloissa ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä eikä kiinnittää kylttejä, mainoksia, teippauksia tai vastaavia. Asiakas ei saa määräysvaltaa tiloihin. Tiloihin saa tuoda irtokalusteita vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Asiakkaan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia kiinteistön ja tilojen käyttöä koskevia järjestysmääräyksiä sekä Antiloopin antamia ohjeita. Tiloihin liittyviä digitaalisia käyttöympäristöjä tulee käyttää niiden käyttöön soveltuvien ehtojen sekä annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Ovikoodit, kulkutunnisteet ja avaimet: Asiakkaan tulee säilyttää sille mahdollisesti annettuja ovikooditietoja, avaimia ja/tai kulkutunnisteita huolellisesti ja niin, ettei niitä joudu ulkopuolisten haltuun. Mikäli avaimia ja/tai kulkutunnisteita katoaa tai niitä varastetaan tai mikäli asiakas epäilee, että sille annettuja ovikooditietoja on joutunut ulkopuolisen tietoon, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Antiloopille. Kaikki tiloja koskevat avaimet ja/tai kulkutunnisteet tulee käyttöajan päättyessä palauttaa Antiloopille.

Antiloopin tehtävät

  • Tilat: Palveluntarjoajana Antilooppi vastaa siitä, että asiakas saa sovituksi ajaksi käyttöönsä sellaisen Antiloopin osoittaman tilan tai työpisteen, joka ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä asiakas on varannut. Antiloopilla on perustellusta syystä oikeus vaihtaa asiakkaan käyttöön osoitettu tila tai työpiste toiseen vastaavaan tilaan tai työpisteeseen. Tiloissa käytössä olevan WLAN-yhteyden käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla, eikä Antilooppi vastaa asiakkaan laitteiden tietoturvallisuudesta eikä mahdollisista WLAN-yhteyden käytöstä aiheutuvista tietojen menetyksistä tai vahingoista tai haitoista.
  • Tilojen huolto ja ylläpito: Antilooppi vastaa tilojen huolto-, ylläpito- ja korjaustoimenpiteistä sekä tilojen puhtaanapidosta ja jätehuollon järjestämisestä (puhtaanapito ja jätehuolto toteutetaan Antiloopin määrittämällä tavalla).
  • Palveluiden järjestäminen: Käyttömaksuun sisältyy tiettyjä tilojen käyttöä tukevia palveluita. Antilooppi järjestää tiloihin ne käyttömaksuun sisältyvät palvelut, joita Antilooppi kulloinkin tarjoaa käyttömaksuun sisältyvinä palveluina kysymyksessä olevassa kohteessa tai joista on erikseen sovittu. Tarjolla olevat palvelut ja niiden laatu, määrä ja saatavuus voivat vaihdella ja muuttua. Jos kysymyksessä on käyttömaksuun sisältymätön lisämaksullinen mutta Antiloopin toimittama lisäpalvelu, veloitetaan lisäpalvelusta Antiloopin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole varausta tehtäessä yksilöity tai sovittu. Antiloopilla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksen mukaisia tehtäviään suorittaessaan.
  • Kolmansien toimittamat lisäpalvelut: Jos asiakas on varauksen yhteydessä tilannut lisäpalveluita, jotka toimittaa kolmas osapuoli (kuten tarjoilutilaukset ravintolasta, tapahtumatuotantopalvelut tai kalustamispalvelut) ja kyseinen tilaus on vahvistettu, välittää Antilooppi näitä koskevan tilauksen kysymyksessä olevalle kolmannelle toimittajalle. Antilooppi ei kuitenkaan itse ole tällaisen lisäpalvelutilauksen tai sitä koskevan sopimuksen osapuoli eikä vastaa tällaisten tilausten toimittamisesta. Mahdolliset yhteydenotot koskien tällaisia kolmansien toimittamia tilauksia tulee ensisijaisesti osoittaa suoraan niiden toimittajalle. Jos tällaista lisäpalvelua koskeva maksu toteutetaan niin, että asiakas maksaa tilausta koskevan maksun Antiloopille, täyttää asiakas maksuvelvollisuutensa toimittajaa kohtaan maksamalla maksun Antiloopille.

Muita ehtoja

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Tilaa koskevan sopimuksen hyväksyjä / tilavarauksen tekijä vahvistaa sopimuksen hyväksyessään tai varauksen tehdessään sen, että hän on oikeutettu tekemään Antiloopin tilavarauspalvelussa tarjottavia tiloja koskevia sitovia sopimuksia asiakkaan lukuun. Sitova sopimus on syntynyt, kun Antilooppi on varausvahvistuksella tai muulla tavalla vahvistanut varauksen.

2. PERUUTUSOIKEUS
Ellei erikseen (erityisehdoissa tai muutoin) ole peruutusoikeuden osalta toisin sovittu, voi varauksen peruuttaa kuluitta, jos peruutus tehdään viimeistään yksi (1) tunti ennen varauksen alkamisajankohtaa. Jos peruutus tehdään sanotun määräajan jälkeen, on Antiloopilla oikeus veloittaa asiakkaalta tai pitää itsellään sovittu käyttömaksu sekä sovitut maksut sovituista lisäpalveluista. Jos kyseessä on tapahtumavaraus, noudatetaan peruutusoikeuden osalta kuitenkin aina sitä, mitä tapahtumavarausta tehtäessä on erikseen sovittu.

3. ARVONLISÄVERO
Mikäli asiakkaana on arvonlisäverovelvollista toimintaa harjoittava asiakas, sitoutuu asiakas käyttämään varauksen kohteena olevia tiloja vain arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Mikäli Antilooppi tai muu taho joutuu asiakkaan arvonlisäverottoman toiminnan taikka toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä tai ei voi vähentää tiloihin liittyvien arvonlisäverollisten kustannusten arvonlisäveroa, on asiakas velvollinen maksamaan palautetun ja/tai vähentämättä jäävän määrän Antiloopille/muulle vahinkoa kärsivälle taholle sekä korvaamaan muut tästä Antiloopille/muulle vahinkoa kärsivälle taholle aiheutuneet kulut ja kustannukset.

4. VASTUUKYSYMYKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan sen tai sen luvalla tiloja käyttäneen henkilön tiloille, kiinteistölle ja niissä olevalle Antiloopin tai kiinteistöyhtiön tai kolmannen omaisuudelle aiheuttamat vahingot. Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan kaikki vahingot, kulut ja kustannukset, jotka Antiloopille ja/tai sen omistamalle kiinteistöyhtiölle aiheutuu sen johdosta, että asiakas on rikkonut sopimuksen ehtoja.

Antilooppi ei vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta syystä (esimeriksi onnettomuudet, ilkivalta tai ihmisten hengen tai terveyden suojelemiseksi tarvittavat toimet) aiheutuneesta varauksen kohteena olevan tilan käytön tai asiakkaan toiminnan tilapäisestä estymisestä tai häiriintymisestä eikä tällaisesta syystä asiakkaan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Antilooppi vastaa varauksen kohteena olevassa tilassa olevaan asiakkaan omaisuuteen tai tilassa oleviin kolmansiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista, mikäli ne ovat aiheutuneet Antiloopin syyksi luettavasta tuottamuksesta. Antiloopin vastuu rajoittuu kaikissa korvaustapauksissa välittömiin vahinkoihin.

Antiloopilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja/tai keskeyttää palveluiden toimittaminen sopimusrikkomuksen keston ajaksi, mikäli asiakas (i) harjoittaa tiloissa sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista toimintaa taikka on tai joutuu suoraan tai välillisesti Yhdistyneiden Kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin tai minkä tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvan jäsenvaltion taikka toimivaltaisen viranomaisen pakotteiden kohteeksi tai vaikutuksen alaiseksi; (ii) laiminlyö maksuvelvollisuutensa; tai (iii) muulla tavalla olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. Jos sopimus puretaan asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta, on Antiloopilla (rajoittamatta Antiloopin muita sopimusrikkomukseen perustuvia oikeuksia) oikeus saada asiakkaalta kaikki käyttömaksut purkamista edeltävältä käyttöajalta sekä lisäksi oikeus veloittaa asiakkaalta käyttömaksut koko toteutumatta jääneeltä jäljellä olevalta käyttöajalta.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Siltä osin kuin Antilooppi käsittelee asiakkaan organisaatioon kuuluvien henkilöiden henkilötietoja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä varauksen ja asiakassuhteen hallinnoimiseksi, Antilooppi toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Antilooppi käsittelee asiakkaan henkilötietoja tietosuojaselosteensa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Antiloopin tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://antilooppi.fi/tietosuojaseloste/. Asiakas hyväksyy sen, että Antilooppi voi viedä tämän sopimuksen mukaisten tilavarausten tiedot, ml. asiakkaan yhteystiedot Antiloopilla kulloinkin käytössä olevaan verkkopohjaiseen kolmannen osapuolen toimittamaan tilavarausjärjestelmään käyttäjätilien luomiseksi tilavarauspalveluun.

6. SOPIMUKSEN SIIRTO
Asiakas ei saa ilman Antiloopin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan kolmannelle taikka luovuttaa tilan tai sen osan hallintaa toiselle eikä ottaa tilaan alikäyttäjiä. Tämä koskee myös liikkeenluovutustilannetta. Antiloopilla on oikeus asiakasta kuulematta siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.

7. VIIVÄSTYSKORKO
Asiakkaan viivästyessä sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisessa on erääntyneille määrille maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.