Hyppää sisältöön

Päivitetty 16.12.2022

 

Antiloopin tilavarauspalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat Antilooppi Ky:n (y-tunnus 2701987-9) ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Antilooppi”) tarjoamaa verkkopohjaista tilavarauspalvelua (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun kautta Antiloopin asiakkaat (jäljempänä ”Käyttäjät”) voivat varata Antiloopin tarjoamia tiloja sekä niihin liittyviä Antiloopin ja/tai kolmansien palveluntarjoajien tarjoamia lisäpalveluita.

Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot omasta ja Käyttäjän edustaman yhteisön puolesta sekä sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröityessään Palveluun ja käyttäessään Palvelua.

Nämä Käyttöehdot koskevat ainoastaan Palvelua. Varauksen yhteydessä Käyttäjän edellytetään hyväksyvän erilliset Palvelun kautta varattavia tiloja ja niiden käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjän tulee tutustua ennen varauksen tekemistä.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja tai Käyttäjällä ei ole oikeutta edustamansa yhteisön puolesta hyväksyä näitä Käyttöehtoja, ei Käyttäjällä ole oikeutta rekisteröityä Palveluun ja/tai käyttää Palvelua.

2. Palvelun ylläpitäjä

Antilooppi ylläpitää Palvelua ja toimii Palvelun pääasiallisena päivittäjänä. Kaikki Palvelua koskevat huomautukset ja kysymykset tulee esittää kirjallisesti tai sähköisesti alla mainittuihin osoitteisiin:

Postiosoite: Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki

E-mail: tilavaraukset@antilooppi.fi

3. Palvelun kuvaus

Antiloopin tarjoaman Palvelun kautta Käyttäjän on mahdollista etsiä ja varata internetin välityksellä erilaisia Antiloopin kulloinkin Palvelun kautta tarjoamia tiloja edustamansa yhteisön käyttöön tietylle ajanjaksolle. Tilojen lisäksi Palvelussa voi varata erilaisia Antiloopin ja/tai kolmansien palveluntarjoajien tarjoamia lisäpalveluja (esim. tarjoiluja tiloissa järjestettäviin kokouksiin). Antilooppi varaa oikeuden muuttaa Palvelua haluamallaan tavalla koska tahansa ilman eri ilmoitusta Käyttäjälle.

Mikäli Käyttäjä tilaa Palvelun kautta kolmansien palveluntarjoajien tarjoamia lisäpalveluita, välittää Antilooppi tilauksen lisäpalvelut tuottaville palveluntarjoajille varauksen tultua vahvistetuksi. Antilooppi ei vastaa kolmansien palveluntarjoajien tarjoamista lisäpalveluista. Käyttäjän tulee esittää kaikki kolmansien palveluntarjoajien toimittamia lisäpalveluita koskevat pyynnöt, reklamaatiot ja tiedustelut suoraan kyseisille kolmansille palveluntarjoajille.

Palvelun kautta tehtävät tilavaraukset ja mahdolliset lisäpalvelut maksetaan Palvelun kautta. Käyttäjä ohjataan automaattisesti varauksen tekemisen yhteydessä maksamaan tilavaraukset ja mahdolliset. Maksupalvelun toteuttamisesta vastaa Stripe Technology Europe, Limited (”Maksupalvelutarjoaja”). Maksupalvelutarjoaja tai Antilooppi välittää mahdolliset lisäpalveluita koskevat maksut edelleen kyseisiä lisäpalveluita tarjoaville kolmansille palveluntarjoajille. Antilooppi ei vastaa Maksupalvelutarjoajan tarjoaman maksupalvelun toiminnasta tai sitä koskevista ehdoista. Käyttäjän vastuulla on tutustua myös Maksupalvelutarjoajan maksupalvelun ehtoihin ennen varauksen tekemistä, ja Käyttäjän tulee esittää kaikki maksupalvelua koskevat reklamaatiot ja tiedustelut suoraan Maksupalvelutarjoajalle.

4. Palvelun käyttö

Käyttäjä saa näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti edellyttäen, että Käyttäjä antaa Palvelussa ainoastaan oikeat ja täsmälliset tiedot.

Palveluun voi luoda tilin rekisteröitymällä. Palvelua on kuitenkin mahdollista käyttää myös kokonaan ilman tunnuksia eli kirjautumatta.

5. Palvelun käyttöä koskevat rajoitukset

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua hyvän tavan, lakien ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti vain siihen tarkoitukseen, johon Palvelu on tarkoitettu. Käyttäjä vakuuttaa, ettei Käyttäjä tai Käyttäjän edustama yhteisö ole suoraan tai välillisesti Yhdistyneiden Kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin tai minkä tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvan jäsenvaltion taikka toimivaltaisen viranomaisen pakotteiden kohteena tai vaikutuksen alaisena, ja ettei Käyttäjä tai Käyttäjän edustama yhteisö harjoita lain tai hyvän tavan vastaista liiketoimintaa.

Palvelun käyttäminen epäasiallisesti, näiden Käyttöehtojen tai lakien vastaisesti taikka epäasiallisiin, lainvastaisiin tai kilpailullisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Palvelua ei saa käyttää myöskään siten, että käytöstä aiheutuisi vahinkoa tai häiriötä Palvelulle, Antiloopille, Antiloopin muille asiakkaille taikka mahdollisille muille tahoille (esim. kolmansille palveluntarjoajille).

Antilooppi varaa oikeuden puuttua havaitsemiinsa väärinkäytöksiin tai näiden Käyttöehtojen rikkomisiin parhaaksi katsomallaan tavalla (ml. Käyttäjän tilin poistaminen tai Käyttäjän pääsyn estäminen Palveluun).

6. Tilan käyttöä koskevan sopimuksen syntyminen

Palvelussa esitettävät kuvaukset tiloista ja niiden ominaisuuksista sekä lisäpalveluista eivät ole Antiloopin tekemiä sitovia tarjouksia, eikä Käyttäjän tule tulkita mitään Palvelussa esitettävää tietoa tällaiseksi. Antiloopilla on aina yksipuolinen oikeus olla varaamatta Käyttäjälle Palvelussa esitettävää tilaa ja/tai lisäpalvelua taikka olla hyväksymättä tai vahvistamatta Käyttäjän niitä koskevaa varausta.

Antiloopin ja Käyttäjän välille syntyy sopimus tilojen käytöstä ja lisäpalveluiden toimittamisesta vasta, kun Käyttäjä on suorittanut varauksen loppuun, maksanut varausmaksun ja saanut tätä koskevan kirjallisen Antiloopin varausvahvistuksen Antiloopilta. Mikäli Antilooppi ei hyväksy tehtyä varausta, ja Käyttäjä on suorittanut varausmaksun, palauttaa Antilooppi maksetun varausmaksun takaisin Käyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palvelun sisältämään materiaaliin, mukaan lukien tekijänoikeudet, kuuluvat Antiloopille ja/tai Antiloopin yhteistyökumppaneille. Kaikki Palvelun toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen oikeudet kuuluvat niiden omistajille.

Palvelun sisältämää materiaalia tai Palvelun toteutuksessa käytettyjä ohjelmistoja ei saa käyttää kolmansien osapuolien mainostarkoituksiin eikä niitä saa kopioida tai ladata sellaisenaan Antiloopin tai muun tahon tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin.

Mitään Palvelun sisältämää materiaalia ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelussa olevaa tietoa voi kuitenkin esittää, tallentaa ja ladata yksityiseen käyttöön sillä edellytyksellä, että Palvelu mainitaan lähteenä.

8. Ei takuuta

Antilooppi pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua sekä antamaan vain oikeaa ja luotettavaa tietoa tiloista ja Palvelun kautta varattavista lisäpalveluista. Palvelun luonteesta johtuen Palvelu tarjotaan kuitenkin sellaisena kuin se on. Antilooppi ei siten anna mitään suoria tai epäsuoria takuita Palvelun käyttöä tai Palvelussa esitettyjä tietoja koskien. Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy, että Antilooppi ei anna mitään takuita siitä, että (i) Palvelu olisi saatavilla keskeytyksettä, haittaohjelmista tai muista haitallisista kohteista vapaana tai tietoturvallisesti, (ii) Palvelussa esitetty tai Palvelun kautta saavutettava tieto olisi ajantasaista, virheetöntä, soveltuvaa tiettyyn tarkoitukseen tai muutoin luotettavaa tai (iii) Palvelu taikka Palvelussa esitetty tai Palvelun kautta saavutettava tieto ei loukkaisi kolmansien oikeuksia (ml. immateriaalioikeuksia). Mikäli Käyttäjä havaitsee tai epäilee mitään haitallisia seikkoja Palvelussa taikka Palvelussa esitetyissä tai Palvelun kautta saavutettavissa tiedoissa, tulee Käyttäjän olla yhteydessä Antilooppiin.

9. Vastuunrajoitukset

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Antilooppi ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai Käyttäjän edustamalle yhteisölle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käytöstä (ml. käytön estymisestä taikka virheestä tai puutteesta Palvelussa). Käyttäjällä tai Käyttäjän edustamalla yhteisöllä ei ole oikeutta vaatia Antiloopilta korvausta tai hyvitystä Palvelussa esitetyn materiaalin ja/tai aineiston perusteella eikä niiden paikkansapitämättömyyden tai muun virheellisyyden tai puutteellisuuden perusteella.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien hallitsemille verkkosivuille. Antilooppi ei valvo tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöntuotannosta, päivittämisestä tai julkaisemisesta. Palvelun tarjoamat linkit kyseisille verkkosivustoille eivät tarkoita, että Antilooppi hyväksyisi niiden sisällön eikä Antilooppi vastaa tällaisilla verkkosivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai verkkosivujen toiminnasta.

Antilooppi ei vastaa mistään kolmansien palveluntarjoajien tuotteista tai palveluista, jotka Käyttäjä varaa Palvelun kautta. Kyseiset kolmannet palveluntarjoajat tarjoavat tuotteensa ja palvelunsa Käyttäjälle omissa nimissään ja omaan lukuunsa.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Antiloopille ja kolmansille tahoille Käyttäjän näiden Käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä sekä siitä aiheutuneesta vahingosta ja haitasta.

10. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjän henkilötietojen käsittely on olennainen osa Palvelun toimintaa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voi lukea Antiloopin asiakkaiden tietosuojaselosteesta.

Siltä osin kuin Palvelussa käytetään kolmansien osapuolten linkkejä, Käyttäjän henkilötietoja saattaa siirtyä tällaisten kolmansien osapuolten käsiteltäväksi. Antilooppi suosittelee tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteisiin. Antilooppi voi toimia joissain tilanteissa yhteisrekisterinpitäjinä tällaisten kolmansien osapuolien kanssa.

Antilooppi hallinnoi tiloja ja varauksia Taitori Oy:n tarjoamassa varaus- ja tilahallinnointijärjestelmässä, jonne Antilooppi vie Asiakkaan varauksen tekemisen yhteydessä Antiloopille antamat tiedot.

11. Voimassaolo

Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön koska tahansa. Mikäli Käyttäjä on luonut tilin Palveluun, voi Käyttäjä halutessaan poistaa sen. Tilin poistamisen yhteydessä poistetaan myös ne Käyttäjän käyttäjätiedot, jotka on tallennettu Palveluun, ellei tietojen säilyttäminen ole tarpeellista esimerkiksi Antiloopin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. On kuitenkin mahdollista, että Käyttäjän tietoja jää Antiloopin käyttämien kolmansien osapuolten palveluihin, jos näillä kolmansilla osapuolilla on lakisääteinen tai muu välttämätön velvoite tietojen säilyttämiseen. Antilooppi voi lopettaa Palvelun tarjoamisen koska tahansa.

Antilooppi voi päättää tai estää Käyttäjän pääsyn Palveluun koska tahansa sekä poistaa Käyttäjän tilin Palvelusta, mikäli Antilooppi katsoo siihen olevan aiheellinen syy.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä jäävät nämä Käyttöehdot voimaan sellaisten ehtojen osalta, jotka luonteensa vuoksi edellyttävät niiden voimaan jäämistä (koskien erityisesti vastuita ja riidanratkaisua).

12. Muutokset

Antilooppi voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Antiloopin määräämänä ajankohtajana, ja Käyttäjä hyväksyy uudet Käyttöehdot itseään sekä edustamaansa yhteisöä sitoviksi jatkamalla Palvelun käyttöä.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy omasta ja edustamansa yhteisön puolesta muuttuneita Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa Palveluun luomansa tili siten kuin yllä kohdassa 11 on todettu.

13. Pätemättömyys

Mikäli mikä tahansa näissä Käyttöehdoissa oleva ehto todettaisiin laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi, ei tällä ole vaikutusta näihin Käyttöehtoihin muilta osin.

14. Oikeuksien siirtäminen

Antiloopilla on oikeus siirtää Palvelu, Palvelun tuottaminen ja/tai Palveluun sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet (osittain tai kokonaan) kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän suostumusta (ml. Käyttäjää koskevat henkilötiedot, mikäli Palvelu tai sen osa siirretään kyseiselle kolmannelle osapuolelle).

15. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Antilooppi ja Käyttäjä pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin ja hyvässä hengessä. Mikäli sovintoon ei päästä, kaikki näitä Käyttöehtoja sekä Palvelua ja sen käyttöä koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.